آگهی های مرتبط با فروش زمین

فروش یا معاوضه زمین ۹۲۰۰ متری در جاده تهران
قیمت: --

زمین زراعی 3000 متر، ۴۲ میلیون مرند

مرند - آقای عباسی
تماس: 09364189955

زمین زراعی 3000 متر، ۴۲ میلیون مرند
قیمت: --