ایستگاه ویژه پیمانکاری و مشارکت

شرکت فنی مهندسی تراز رهاورد نما

تبریز - تراز رهاورد نما
تلفن: ۳۳۲۵۱۸۹۷ - ۰۴۱

شرکت فنی مهندسی تراز رهاورد نما

پیمانکاری آذربنای میشو - اجرای انواع اسکلت بتنی

مرند - حیدر علی حاتمی
تلفن: 09122041976

پیمانکاری آذربنای میشو - اجرای انواع اسکلت بتنی