امداد خودرو حضرتی، تعمیر در محل + کلیه خدمات

   حضرتی
  ۰۹۱۴۴۹۲۹۱۷۱
  آذربایجان شرقی - مرند
  خیابان جلفا - پایین تر از جایگاه آسمان - امداد خودرو حضرتی
امداد خودرو حضرتی به صورت شبانه روزی
تعمیر در محل و ارائه کلیه خدمات خودرو، جابجایی ماشین های تصادفی و نقص فنی

آدرس: مرند - خیابان جلفا - پایین تر از جایگاه آسمان - امداد خودرو حضرتی

تماس:
۰۹۱۴۴۹۲۹۱۷۱
۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰
۰۴۱۴۲۲۲۴۰۰۴
۰۴۱۴۲۲۶۶۷۳۰

  تاریخ انتشار : 1396/8/9

کلمات کلیدی : امداد خودرو

امداد خودرو حضرتی (مرند)

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰_۰۹۱۴۴۹۲۷۷۸۷

امدادخودرو

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰

امدادخودرو حضرتی (مرند)

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰

امدادخودروآباآبان همپای همشهری

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰

امدادخودروشبانه روزی حضرتی(مرند)

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰

امدادخودروحضرتی(مرند)

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰

امدادخودروشبانه روزی حضرتی

مرند - حبیب حضرتی
تماس: ۰۹۱۴۹۹۲۶۳۹۰